Thumbnail – Sarutahiko Coffee, Omotesandō (20170426_165459)

The Sarutahiko Coffee logo from the front of one of its bags of coffee.

The Sarutahiko Coffee logo from the front of one of its bags of coffee.

Please let me know what you think